ESTATUTS

 

 

  Capítol l. La denominació, els fins i el domicili

                     

Article 1.

 

Amb la denominació Associació Radioaficionats del Barcelonès es constitueix l’ Associació,que regularà les seves activitats d’ acord amb la Llei 7/1.997, de 18 de juny, d’ associacions (DOGC 2423, d’ 1 de juliol) i els seus estatuts.

 

Article 2.

 

             Els fins de l’ associació són:

 

1- Promoure desinteressadament la convivència i col.laboració entre els associats, dins de l’ àmbit de l’ experimentació técnica i operativa propies de la radioafició, fomentant les iniciatives de formació per a la obtenció de les llicències i el reciclatge dels seus socis en noves tecnologíes.

 

2- Posar a servei del soci una estació de radioaficionat amb titolaritat d’ aquesta Associació, i a la mateixa seu, amb equipament suficient per ésser operada segons el tipus de llicència de cada operador,  que ha de sér soci del club, que permeti establir contactes necessaris per a accedir a l’ exàmen, als operadors que desitjin ascendir en la classe de la seva llicència, a més de facilitar la operació pròpia, com a estació de radioclub.

 

3- Promoure les activitats que donin vida a la pràctica de la radioadició com a concursos, diplomes,expedicions,díes de camp, etc. facilitant la gestió davant de l’ Administració en l’ obtenció de permisos, revisions o indicatius, en l’ ànim de prestigiar continuadament l’ Associació i els seus me4- Fomentar la col.laboració amb altres Associacions similars a la nostra en la difussió d’ events culturals i esportius.

 

5- Donat l’ abast mundial de les nostres comunicacions, col.laborar amb l’ Administració, l’ Ajuntament, Diputació  i en les campanyes institucionals de promoció de Catalunya, impulsades pel govern de la Generalitat, per tal d’ aprofitar també la radioafició com a eina de projecció del país.

 

6- Associació de Radioaficionats del Barcelonès és una Associació de carácter socio cultural amb expresa exclusió de carácter lucratiu.

 

7- Aquesta associació es constitueix per temps indefinit i només podrà disoldre’s en els casos i les condicions que es determinaran més endavant amb la normativa legal vigent.

 

 

Artícle 3.

 

1-  El domicili de l’ associació s’ estableix a Montcada i Reixac i radica al carrer Cargol nº 17.

 

2-  L’ àmbit d’ activitat principal de l’ entitat l’assenyala el domicili social. Podrá sér traslladada a un altre domicili, dins de la mateixa zona de la seva influencia, per motius i conveniències de la seu principal, podrá obrir delegacions territorials, provincials, estatals, comarcals o internacionals.

 

 

Capítol ll. Els membres  de l’ associació, els seus drets i les seves obligacions.

 

 

Article 4

 

Poden formar part de l’ associació totes les persones de més de 13 anys. Han de presentar una sol.licitud per escrit a l’ Organ de Govern. –anomenat a partir d’ ara  Junta Directiva-  la qual prendra una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’ Assemblea General més immediata.

 

Els socis menors d’ edat, si n’ hi ha, no tenen vot en les Asemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

 

Artícle 5

 

Són drets dels membres de l’ Associació:

 

1- Asistir amb veu i vot a les reunions de l’ Assemblea General.

 

2- Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

 

3- Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

 

4- Intervenir en el Govern i les gestions, en els serveis de l’ associació, d’ acord amb les normes legals i estatuàries.

 

5- Exposar a l’ Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’ associació i més eficaç la realització dels objetius socials bàsics.

 

6- Sol.licitar i  obtenir explicacions sobre l’ administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’ associació.

 

7-  Ésser escoltats prèviament a l’ adopció de mesures disciplinàries.

 

8- Rebre informació sobre les activitats de l’ Associació.

9- Fer ús dels serveis comuns que l’ associació estableix o tingui a la seva disposició.

 

10- Formar part dels grups de treball.

 

11- Posseir un exemplar dels estatuts.

 

12- Consultar els llibres de l’ Associació. 

 

 Artícle 6.

 

Són deures dels membres de l’ Associació:

 

1- Comprometre’s amb les finalitats de l’ Associació i participar activament per assolir-les.

 

2- Contribuir al sosteniment de l’ associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprobades d’ acord amb aquests.

 

3- Complir la resta d’ obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

 

4- Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’ associació.

 

5- Satisfer puntualment les quotes que s’ estableixin.

 

Artícle 7.

 

Són causes per ser donat de baixa de l’ Associació:

 

1- Que ho decideixi la persona interesada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

 

2- No satisfer les quotes  u/o derrames fixades.

 

3- No complir les obligacions estatutàries o de les normes dictades per la Junta de  Govern.

 

4-  Defraudar voluntariament els interesos dels demés associats o posar els mitjans per aquest fi.

 

5- Falsejar les declaracions ordinàries o extraordinàries que es presentin a l’ Associació aportar dades o documents inexactes, en ordre a la concepció de quasevol tipus de gestió de l’ Associació o activitats individuals amb ointenció d’ ànim de lucre o perjudici de tercers de la mateixa Associació en nom d’ aquesta.

 

6- Entorpir intencionadament les activitats de l’ Associació.

 

L’enumeració d’aquests fets no és excluent sinó enunciativa, podent per tant la Junta de Govern considerar con a falta quasevol acte que objetivament pugui considerar-se com a tal i sigui mereixedor de sanció.

 

Els socis anomenats en articles anteriors es denominaran Socis Numeraris, a fi de distinguir-los de Socis d’ Honor, Socis Protectors i Socis Col.laboradors.

 

a- Socis d’ Honor-  Seran proposats per la Junta Directiva i ratificats per l’ Assemblea General de socis numeraris i tindrá que sér aceptat   per la persona escollida. Els Socis d’ Honor estaran presidits per un President d’ Honor escollit d’ identical manera que els Socis d’ Honor. No te ni veu ni vot en les decisions que es prenguin tant a l’ Assemblea General com a la Junta Directiva.

 

b- Socis Protectors- Son aquells que, sense tenir una participació efectiva a la direcció i desenvolupamnet de les activitats de l’ Associació, aporten les cuotes i donatius que voluntariament considerin ells i les mínimes que estableixi la Junta de Govern. No té ni veu ni vot en les decisions que es prenguin tant a  l’ Assemblea General com a la Junta Directiva.

 

c- Socis Col.laboradors- Son aquells que aportan la seva ajuda personal per portar a bon terme tots els fins de l’ Associació sense participar de les decisions internes d’ aquesta. No te ni veu ni vot en les decisions que es prenguin tant a  l’ Assemblea General com a la Junta Directiva.

 

Capítol lll. L’ Assemblea General

 

Article 8.

 

1- L’Assemblea General és l’ òrgan sobirà de l’ Associació; els seus membres en formen part per dret propi irrenunciable.

 

2- Els membres  de l’ Associació, reunits en Assemblea General legalment constitüida, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’ Assemblea.

 

3- Tots els membres queden subjectes als acords de l’ Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui discrepen i els presents que s’ han abstingut de votar.

 

4- Les reunions de l’ Assemblea General les presidirà el President de l’ Associació.Si no hi és el substituiran, succesivament, el Vice-President o el vocal de més edat de la Junta.Actuarà com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

 

Artícle 9.

 

L’Assemblea General té les facultats següents:

 

a- Modificar els estatuts de l’ Associació.

 

b- Elegir i separar els membres de l’ organ de govern I controlar-ne l’ activitat.

 

c- Aprovar el pressupost annual i la liquidació de comptes annuals, I també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’ import de la contribució al sosteniment de l’ associació i aprobar la gestió feta per l’ òrgan de govern. (Per l’ adecuació de les quotes es tindrà en compte la pujada del cost de la vida, i conforme a aquest, l’ Assemblea General podrà elevar aquestes quotes en base als porcentatges que estimi oportuns i necessaris, quedant automàticament incrementada la quota base.)

 

d- Acordar la dissolució de l’ associació.

 

e- Incorporar-se a altres unions d’ associacions o separar-se’n.

 

f- Sol.licitar la declaració d’ utilitat pública.

 

g- Aprobar el reglament de règim interior.

 

h- Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les asociades.

 

 

Associació de Radioaficionats del Barcelonès

ARB

Saludo del Presidente

Estatutos

Actividades

Cabalgata de Reyes

Carnaval

Bases de Concursos

Solicitud de ingreso

Datos  Interés ARB

Voluntario sin cuota

Normativa

Exámenes de radioaficionado

Prueba 1ª

Prueba 2ª

Resultados últimos exámenes

Código Q

Obtención Diploma

Legislación vigente

Documentación Telecomunicaciones

Direcc. Telecomunicaciones

Trámites

Convocatoria  y precio Exámenes de Radioaficionado

Solicitud transformación

licencia

Solicitud  indicativo Temporal

Impreso Memoria Técnica

Reglamentación

CNAF

Reglamento de Antenas

Ley de Antenas

Plan de bandas HF

Plan de bandas V-UHF

Listado de repetidores

Mapa de repetidores  VHF/UHF

Mapa de Distritos EA

Radio afición

Software radioaficionado

E.Ham.Net

QRZ.com

Qsl.net

E.QSL

Logbook

Otros

Web Cam Barcelona

Satélites

Hora mundial  

Instituto Nacional de

 Metereologia

Servei Catalá de

Transit          

Ubicación radares

La Nasa en español

Empresas del sector

Otras asociaciones